٤-پوكر

image
image
image
image


بنیان اصلى این بازى بر اساس پلت فرمى قوى و انعطاف پذیر براى یك بازى گروهى است. این بازى طوري طراحى شده است كه اهداف و نیازهاى شما را بر اساس استانداردهاي روز بازیهاى جهانى برطرف سازد و به شما این توانایى را میدهد تا كاملا بر آن .تسلط داشته باشید.طراحى جدید میزهاى پوكر ما باعث شده كه كاربران متعددترى روزانه در آن بازى كنند یكى از اهداف تیم ما به عنوان پیشتاز در ارائه نرم افزار بازیهاى آنلاین،بر این بوده كه كاربران پوكر آنلاین، بازى و محیطى بر اساس مقیاسها و استانداردهاي روز جهانى داشته باشند،از اینرو ما دائما در حال ارائه نوآورى و تغییرات در ساختار پلت فرم آن هستیم.در حال حاضر پوكر ما داراى میزهاى متفاوتى بر اساس میزان بازى و كاربران آنلاین بیشمارى است كه بزودى تورنمنت .هاى متعددى به آن اضافه خواهند شد