٧-انفجار

image
image
image


.یك بازى انفرادى كه بازیكن با مبلغ انتخابى میبایست در مقابل سیستم برنامه ریزي شده بازى كند تنها عامل طراحى این بازى،القاء حس قمار توام با لذت و هیجان فراوان در افزایش ضرایب است.اگر بازیكن نتواند قبل از انفجار ( بسته شدن ) ضریب،آن را متوقف كند،نمي تواند پس از توقف آن توسط سیستم برنده شود پول خود را برداشت كند.این ساده ترین .تعریف براى این بازى است كه قطعا استراتژیهاى كاربردى بیشترى براى این بازى وجود دارد خاصیت غیر قابل پیش بینى بودن این بازى سبب مي شود كه بازیكنان مدت زمان زیادى را در آن سپرى كنند كه ضرایب ً گواهینامه استاندارد بازیها را كه بیانگر صحت و درستى آن است را دریافت باورنكردني را مشاهده خواهند كرد. این بازى اخیرا .كرده است .توجه داشته باشید كه در این بازى با یكبار بازى كردن خوشبخت و یا نگون بخت نخواهید شد .میزان تحت تأثیر قراردادن و مفرح بودن این بازى به قدرى است كه باعث شادابى و شعف شما خواهد شد