٨.سنگ-كاغذ-قیچى

image


.گروه بازیهاى پارس پرو از ٧سال پیش اقدام به تولید و تبلیغ براى این بازى كه بسیار مؤثر براى شریكان كمپانى نیز بود،كرد .در جهان رو به رشد،بازى سنگ-كاغذ-قیچى میتواند سرگرمى مناسبى براى مردم باشد